Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
8 documents - page 1 of 1

Mao Zedong gu ju cang shu hua jia zeng pin ji / Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu bian

Title:
毛泽东故居藏書畫家赠品集 / 毛泽东故居图书管理组编
Author:
Mao, Zedong 1893-1976  Search this
Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections  Search this
Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu  Search this
Physical description:
ca. 200 p. : chiefly ill. (some col.) ; 37 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Shaoshan (Hunan Sheng)
Date:
1983
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Calligraphy, Chinese  Search this
Painting  Search this
Calligraphy  Search this
Painting--Private collections  Search this
Calligraphy--Private collections  Search this
Call number:
752.5 .M16
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860556

Mao zhu xi shi ci san shi qi shou / Mao Zedong zhu

Title:
毛主席詩詞三十七首 毛澤東著
Author:
Mao, Zedong 1893-1976  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Poems Selections  Search this
Physical description:
21 p. ; 34 cm
Type:
Books
Date:
1964
Call number:
811 .M1
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_883945

Diao chong ji / Yi Mengchun zhu

Title:
雕蟲集 / 易孟醇著
Author:
Yi, Mengchun  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Poetic works  Search this
Physical description:
3, 7, 560 p. ; 21 cm
Type:
Books
Biography
Place:
China
Date:
2006
Qing dynasty, 1644-1912
Topic:
History--Comparative method  Search this
Historiography  Search this
History  Search this
Call number:
D13 .Y5 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_973248

Mao Zedong shi ci shou ji yin pu jing xuan / Zhong yang dang an guan bian

Title:
毛泽东诗词手迹印谱精选 / 中央档案馆编
Author:
Mao, Zedong 1893-1976  Search this
Zhong yang dang an guan (China)  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976  Search this
Physical description:
2 v. : col. ill. ; 33 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
2001
20th century
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Seals (Numismatics)  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_931711

Mao Zedong zhen cang ming jia hua ji / Zhong yang dang an guan bian

Title:
毛泽东珍藏名家畫集 / 中央檔案館編
Zhong yang dang an guan Mao Zedong cang hua
中央檔案館藏毛澤東藏畫
Author:
Zhong yang dang an guan (China)  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections  Search this
Zhong yang dang an guan (China)  Search this
Physical description:
105 p. : col. ill. ; 29 x 29 cm
Type:
Catalogs
Date:
2005
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
ND1045 .M363 2005
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867986

Jiang shan ru ci duo jiao : Fu Baoshi "Mao Zedong shi yi hua" zuo pin ji / [Fu Baoshi hui] ; Nanjing bo wu yuan bian

Title:
江山如此多嬌 : 傅抱石「毛泽东诗意画」作品集 / [傅抱石绘] ; 南京博物院编
Fu Baoshi "Mao Zedong shi yi hua" zuo pin ji
傅抱石「毛泽东诗意画」作品集
Discography of Fu Baoshi's "Mao Zedong's poetic-painting"
Author:
Fu, Baoshi 1904-1965  Search this
Nanjing bo wu yuan  Search this
Subject:
Fu, Baoshi 1904-1965  Search this
Mao, Zedong 1893-1976 Poems  Search this
Physical description:
229 p. : col. ill. ; 29 cm
Type:
Exhibitions
Illustrations
Biography
Place:
China
Date:
2010
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Painters  Search this
Call number:
ND1049.F8 A4 2010
ND1049.F93 A4 2010
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_984586

Wen yi de deng ta : ji nian "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao qi shi zhou nian guan cang wen xian zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian

Title:
文艺的灯塔 : 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年馆藏文献展图录 / 国家图书馆编
Ji nian "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao qi shi zhou nian guan cang wen xian zhan tu lu
纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年馆藏文献展图录
Wenyi de dengta
Author:
Zhongguo guo jia tu shu guan  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua  Search this
Zhongguo gong chan dang Party work  Search this
Physical description:
1, 2, 8, 231 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Bibliography
Catalogs
Place:
China
Date:
2012
Topic:
Chinese imprints  Search this
Arts  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_995370

Mao Zedong cang hua : Mao Zedong zhen cang xian dai ming jia shu hua ji / zhu bian Liang Jingwu

Title:
毛泽东藏画 : 毛泽东珍藏現代名家书画集 / 主编梁京武
Author:
Liang, Jingwu  Search this
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections  Search this
Physical description:
199 p. : chiefly col. ill. ; 38 cm
Type:
Catalogs
Date:
1998
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
ND1045 .M36 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_856854

Modify Your Search


or


Narrow By
  • Chinese language
  • Smithsonian Libraries