Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
8 documents - page 1 of 1

Mao Zedong gu ju cang shu hua jia zeng pin ji / Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu bian

Title: 毛泽东故居藏書畫家赠品集 / 毛泽东故居图书管理组编
Author:
Mao, Zedong 1893-1976
Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections
Mao Zedong gu ju tu shu guan li zu
Physical description:
ca. 200 p. : chiefly ill. (some col.) ; 37 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Shaoshan (Hunan Sheng)
Date:
1983
20th century
Topic:
Painting, Chinese
Calligraphy, Chinese
Painting
Calligraphy
Painting--Private collections
Calligraphy--Private collections
Call number:
752.5 .M16
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860556

Mao zhu xi shi ci san shi qi shou / Mao Zedong zhu

Title: 毛主席詩詞三十七首 毛澤東著
Author:
Mao, Zedong 1893-1976
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Poems Selections
Physical description:
21 p. ; 34 cm
Type:
Books
Date:
1964
Notes:
On double leaves, oriental style.
Call number:
811 .M1
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_883945

Diao chong ji / Yi Mengchun zhu

Title: 雕蟲集 / 易孟醇著
Author:
Yi, Mengchun
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Poetic works
Physical description:
3, 7, 560 p. ; 21 cm
Type:
Books
Biography
Place:
China
Date:
2006
Qing dynasty, 1644-1912
Topic:
History--Comparative method
Historiography
History
Call number:
D13 .Y5 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_973248

Mao Zedong shi ci shou ji yin pu jing xuan / Zhong yang dang an guan bian

Title: 毛泽东诗词手迹印谱精选 / 中央档案馆编
Author:
Mao, Zedong 1893-1976
Zhong yang dang an guan (China)
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976
Physical description:
2 v. : col. ill. ; 33 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
2001
20th century
Notes:
On double leaves, oriental style, in case.
Contents:
880-05 v. 1. Mao Zedong shi ci shou ji jing xuan -- v. 2. Mao Zedong shi ci yin pu jing xuan
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Seals (Numismatics)
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_931711

Mao Zedong zhen cang ming jia hua ji / Zhong yang dang an guan bian

Title: 毛泽东珍藏名家畫集 / 中央檔案館編Zhong yang dang an guan Mao Zedong cang hua中央檔案館藏毛澤東藏畫
Author:
Zhong yang dang an guan (China)
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections
Zhong yang dang an guan (China)
Physical description:
105 p. : col. ill. ; 29 x 29 cm
Type:
Catalogs
Date:
2005
20th century
Notes:
On double leaves, oriental style. In case.
Published on the occasion of Mao Zedong's 112th birthday. First published on the occasion of his 105th birthday in 1998 -- Preface.
Topic:
Painting, Chinese
Call number:
ND1045 .M363 2005
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867986

Jiang shan ru ci duo jiao : Fu Baoshi "Mao Zedong shi yi hua" zuo pin ji / [Fu Baoshi hui] ; Nanjing bo wu yuan bian

Title: 江山如此多嬌 : 傅抱石「毛泽东诗意画」作品集 / [傅抱石绘] ; 南京博物院编Fu Baoshi "Mao Zedong shi yi hua" zuo pin ji傅抱石「毛泽东诗意画」作品集Discography of Fu Baoshi's "Mao Zedong's poetic-painting"
Author:
Fu, Baoshi 1904-1965
Nanjing bo wu yuan
Subject:
Fu, Baoshi 1904-1965
Mao, Zedong 1893-1976 Poems
Physical description:
229 p. : col. ill. ; 29 cm
Type:
Exhibitions
Illustrations
Biography
Place:
China
Date:
2010
20th century
Notes:
Published in conjunction with an exhibition of the artist's manuscripts, paintings and seals at Nanjing Museum, Dec. 2010.
Topic:
Painting, Chinese
Painters
Call number:
ND1049.F8 A4 2010
ND1049.F93 A4 2010
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_984586

Wen yi de deng ta : ji nian "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao qi shi zhou nian guan cang wen xian zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian

Title: 文艺的灯塔 : 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年馆藏文献展图录 / 国家图书馆编Ji nian "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao qi shi zhou nian guan cang wen xian zhan tu lu纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年馆藏文献展图录Wenyi de dengta
Author:
Zhongguo guo jia tu shu guan
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua
Zhongguo gong chan dang Party work
Physical description:
1, 2, 8, 231 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Bibliography
Catalogs
Place:
China
Date:
2012
Topic:
Chinese imprints
Arts
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_995370

Mao Zedong cang hua : Mao Zedong zhen cang xian dai ming jia shu hua ji / zhu bian Liang Jingwu

Title: 毛泽东藏画 : 毛泽东珍藏現代名家书画集 / 主编梁京武
Author:
Liang, Jingwu
Subject:
Mao, Zedong 1893-1976 Art collections
Physical description:
199 p. : chiefly col. ill. ; 38 cm
Type:
Catalogs
Date:
1998
20th century
Topic:
Painting, Chinese
Calligraphy, Chinese--History
Call number:
ND1045 .M36 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_856854

Modify Your Search

or


Narrow By
  • Chinese language
  • Smithsonian Libraries