Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
23 documents - page 1 of 2

Zhongguo gu qin zhen cui / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo, Beijing gu qin yan jiu hui bian

Title: 中國古琴珍萃 / 中國藝術硏究院音樂研究所, 北京古琴研究會編
Author:
Zhongguo yi shu yan jiu yuan Yin yue yan jiu suo
Beijing gu qin yan jiu hui
Physical description:
241 p. : col. ill. ; 39 cm
Type:
Pictorial works
Place:
China
Date:
1998
Topic:
Qin (Musical instrument)
Plucked instruments
Call number:
ML1015.C5 Z46 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853114

Qin xue hui cui : di 5 jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Geng Huiling, Zheng Weiming [and 4 others] zhu bian

Title: 琴學薈萃 : 第五届古琴國際學術研討會論文集 / 耿慧玲, 鄭煒明[and 4 others]主編Di wu jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji第五届古琴國際學術研討會論文集Di 5 jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji第5屆古琴國際學術研討會論文集
Author:
Interdisciplinary, Intercultural International Conference on Guqin, Aesthetics and Humanism (5th : 2013 : Guo li Jinmen da xue, Jinmen Xian, Taiwan)
Zheng, Weiming 1958-
Editor:
Geng, Huiling
Physical description:
3, 2, 283 pages, 6 pages of plates : illustrations (some color), facsimiles, music ; 26 cm
Type:
Congresses
Date:
2015
Topic:
Qin (Musical instrument)--History
Qin music--History and criticism
Call number:
ML1015.C5 I56 2013
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1058872

Dokuga nyūmon : Uragami Shunkin no Rongashi ni manabu / Kyo Eichū, Kobayashi Noriko, Morita Kiyoko hencho

Title: 読画入門 : 浦上春琴の論画詩に学ぶ / 許永畫[昼], 小林詔子, 森田聖子編著Uragami Shunkin no Rongashi ni manabu
Author:
Kyo, Eichū
Kobayashi, Noriko
Morita, Kiyoko
Uragami, Shunkin 1779-1846 Rongashi
Subject:
Uragami, Shunkin 1779-1846 Rongashi
Physical description:
236 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
Type:
Books
Place:
Japan
Date:
2010
Edo period, 1600-1868
Topic:
Painting, Chinese--Technique
Painting, Japanese--Chinese influences
Chinese poetry--History and criticism
Painting, Japanese
Call number:
ND1059.U7012 D65 2010
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_977050

Gu qin ji shi tu lu : 2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu = The ancient Chinese zither (Qin) / Taibei Shi li guo yue tuan, Hong xi mei shu guan bian ji

Title: 古琴紀事圖錄 : 2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄 = The ancient Chinese zither (Qin) / 台北市立國樂團, 鴻禧美術館編輯2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄Ancient Chinese zither (Qing)
Author:
Taibei Shi li guo yue tuan
Hong xi mei shu guan
Physical description:
272 p. : col. ill. ; 39 cm
Type:
Exhibitions
Date:
2000
Min guo 89 [2000]
Notes:
Catalog of an exhibition held at Taibei Shi li guo yue tuan, 2000.
Topic:
Qin (Musical instrument)
Call number:
ML1015.C5 G8 2000
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853925

Tai yin xiang sheng : Zhonghua gu qin wen hua / Yi Cunguo zhu

Title: 太音希声 : 中华古琴文化 / 易存国著Zhonghua gu qin wen hua中华古琴文化
Author:
Yi, Cunguo
Physical description:
253 p. : ill. (some col.) ; 25 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
2005
Topic:
Qin (Musical instrument)--History
Plucked instruments--History
Call number:
ML1015.C5 Y533 2005
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867013

Uda-gun Ōuda-chō Yamaguchi isekigun : Miyanohira iseki, Kotoyashiki iseki / [henshū] Nara Kenritsu Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo

Title: 宇陀郡大宇陀町山口遺跡群 : 宮之平遺跡・琴屋敷遺跡 / [編集] 奈良県立橿原考古学研究所Yamaguchi isekigun : Miyanohira iseki, Kotoyashiki iseki山口遺跡群 : 宮之平遺跡・琴屋敷遺跡
Author:
Nara Kenritsu Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo
Physical description:
157 p., 4, 47 leaves of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm
Type:
Books
Place:
Ōuda-chō (Japan)
Date:
1998
Topic:
Antiquities
Call number:
DS897.O933 U327 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853684

Shanxi gu dai yuan lin / Zhao Qinhua, Qin Jianming zhu

Title: 陕西古代园林 / 赵琴华, 秦建明著
Author:
Zhao, Qinhua
Qin, Jianming
Physical description:
4, 2, 2, 116 p. : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Shaanxi Sheng
Date:
2001
Topic:
Gardens, Chinese--History
Gardens--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1005237

Xi Menggu shi yan jiu / Du Rongkun, Bai Cuiqin zhu

Title: 西蒙古史硏究 / 杜荣坤, 白翠琴著
Author:
Du, Rongkun
Bai, Cuiqin 1938-
Physical description:
2, 264 p. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
Mongolia
Date:
1986
Topic:
History
Call number:
DS798.5 .T85
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_884615

Gao shan liu shui : Gu qin yi shu = High mountains and running water : the art of qin / Luo Qin ce hua ; Guo jia da ju yuan bian

Title: 高山流水 : 古琴艺术 = High mountains and running water : the art of qin / 洛秦策划;国家大剧院编Gu qin yi shu古琴艺术High mountains and running water: the art of qinArt of qin
Author:
Luo, Qin 1958-
Guo jia da ju yuan (Beijing, China)
Physical description:
123 p. : ill., chiefly col. ; 39 cm. + 1 videodisc (DVD : sd., col. ; 4 3/4 in.)
Type:
Catalogs
Date:
2012
Notes:
Catalog of exhibition held at Guo jia da ju yuan, Oct. 18-Dec. 1, 2010.
Topic:
Qin (Musical instrument) in art
Qin music
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1047898

Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan cang wen wu xuan cui. Gu qin / Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan ; Tang Yeze, Yang Jing, Ai Lulu bian zhu

Title: 重庆中国三峡博物馆藏文物选粹. 古琴 / 重庆中国三峡博物馆 ; 唐冶泽, 杨婧, 艾露露编著Gu qin古琴
Author:
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan
Tang, Yeze
Yang, Jing
Ai, Lulu
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan
Subject:
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan
Physical description:
14, 144 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Chongqing
Date:
2011
Topic:
Qin (Musical instrument)
Art objects, Chinese
Art objects
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1020635

Zhongguo gu shi = The ancient corpses in China / Xu Yongqing, He Huiqin bian zhu

Title: 中国古尸 = The ancient corpses in China / 徐永庆, 何惠琴编著Ancient corpses in China
Author:
Xu, Yongqing
He, Huiqin
Physical description:
2, 3, 312 p., 16 p. of plates : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1996
Topic:
Autopsy
Dead
Funeral rites and ceremonies
Antiquities
Call number:
RA1063.4 .H89
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_893110

Zhongguo gu ren lei yi zhi = Paleolithic sites in China / Wu Xinzhi, Huang Weiwen, Qi Guoqin bian zhu

Title: 中国古人类遗址 = Paleolithic sites in China / 吴新智, 黄慰文, 祁国琴编著Paleolithic sites in China
Author:
Wu, Xinzhi
Huang, Weiwen
Qi, Guoqin
Physical description:
4, 2, 6, 307 p, [8] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1999
Topic:
Paleolithic period
Civilization
Call number:
GN772.32.C6 W9
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_849962

Gu qin cong tan / Guo Ping zhu

Title: 古琴丛谈 / 郭平著
Author:
Guo, Ping 1962-
Physical description:
[4], 211 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
Type:
Anecdotes
Date:
2006
Topic:
Qin (Musical instrument)--History
Qin music--History and criticism
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1014718

Gu qin yin yue yi shu / Ye Mingmei zhu

Title: 古琴音樂藝術/ 葉明媚著
Author:
Ye, Mingmei
Physical description:
viii, 223 p. : ill. ; 22 cm
Type:
Books
Date:
1991
Topic:
Qin (Musical instrument)
Qin music
Call number:
ML1015.C5 Y44
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877099

Kotō to gendaitō o musubu kinsen / Yabe Yoshiaki

Title: 古陶と現代陶を結ふ琴線 / 矢部良明
Author:
Yabe, Yoshiaki 1943-
Physical description:
287 p. : ill. (some col.) ; 20 cm
Type:
Books
Date:
2001
Topic:
Pottery, Japanese
Porcelain, Japanese
Call number:
NK4167 .Y23 2001
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853675

Cang mang cao yuan de guo du : er shi shi ji de Menggu = The country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th century / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui, Yidexinnuoerbu ; zhu bian Xu Tianfu, Guo Yuqin]

Title: 蒼茫草原的國度 : 二十世紀的蒙古 = The country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th century / [編輯國立歷史博物館編輯委員會, 伊德新諾爾布 ; 主編徐天福, 郭玉琴]Er shi shi ji de Menggu二十世紀的蒙古20 shi ji de Menggu20世紀的蒙古Country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th centuryMongolia in the 20th century
Author:
Idshinuorov, Sandui
Xu, Tianfu
Guo, Yuqin
Guo li li shi bo wu guan (China) Bian ji wei yuan hui
Physical description:
120 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Books
Place:
Mongolia
Date:
2003
Minguo 92 [2003]
20th century
Notes:
Catalog of a traveling exhihition held at Guo li li shi bo wu guan, Oct. 20-Nov. 2003, Taizhong xian li Tangzhong gang qu yi shu zhong xin, Jan. 1-31, 2004, Gaoxiong shi li li shi bo wu guan, Feb. 5-Mar. 5, 2004.
Topic:
History
Call number:
DS798.75 .C36 2003
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867599

Ke han zi min : Menggu xian dai mei shu zhan = An exhibition of Mongolia's modern art = Mongolyn orchin ueiĭn urlag / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Ge Siming, Guo Yuqin]

Title: 可汗子民 : 蒙古現代美術展 = An exhibition of Mongolia's modern art = Mongolyn orchin ueiĭn urlag / [編輯國立歷史博物館編輯委員會 ; 主編戈思明, 郭玉琴]Menggu xian dai mei shu zhan蒙古現代美術展Exhibition of Mongolia's modern artMongolyn orchin ueiĭn urlag
Author:
Ge, Simng
Guo, Yuqin
Guo li li shi bo wu guan (China) Bian ji wei yuan hui
Physical description:
111 p. : chiefly col. ill. ; 30 cm
Type:
Exhibitions
Biography
Place:
Mongolia
Date:
2006
Minguo 95 [2006]
20th century
Notes:
Catalog of the exhibition held at Guo li li shi bo wu guan, Taiwan, Dec. 29, 2006-Feb. 11, 2007.
Topic:
Painting, Mongolian
Painters
Call number:
ND1049.7 .K44 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_831423

Gu Wu Wang Mengshu xian sheng qin xue yi zhu / Wang Mengshu zhu; Yang Yuanzheng zhu zheng li

Title: 古吳汪孟舒先生琴學遺著 / 汪孟舒著; 楊元錚整理
Author:
Wang, Mengshu 1887-1969
Author:
Yang, Yuanzheng
Subject:
Wang, Mengshu 1887-1969
Physical description:
2 volumes (2, 4 unnumbered pages, 5, 3, 879 pages) : illustrations, music ; 30 cm
Type:
Books
Date:
2014
Topic:
Qin (Musical instrument)--Instruction and study
Qin music
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1035187

Zhe pai gu qin yi shu / Xu Junyue, Xu Xiaoying zhu

Title: 浙派古琴艺术 / 徐君跃,徐晓英著
Author:
Xu, Junyue
Xu, Xiaoying
Physical description:
293 p. : ill. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Zhejiang Sheng
Date:
2006
Topic:
Qin (Musical instrument)
Qin music
Call number:
ML1015.C5 X83 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_929650

Gu gong gu qin / Gu gong bo wu yuan bian ; Zheng Minzhong zhu bian

Title: 故宮古琴 / 故宮博物院编 ; 郑珉中主编
Author:
Zheng, Minzhong
Gu gong bo wu yuan (China)
Subject:
Gu gong bo wu yuan (China)
Physical description:
2 v. (337 p.) : chiefly col. ill. ; 43 x 29 cm
Type:
Catalogs and collections
Catalogs
Place:
China
Date:
2006
Notes:
Vol. 2 in oriental style (29 x 43 cm.), whole set in case.
Topic:
Qin (Musical instrument)
Qin music
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_843168

Modify Your Search

or


Narrow By
  • Smithsonian Libraries