Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
23 documents - page 1 of 2

Zhongguo gu qin zhen cui / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo, Beijing gu qin yan jiu hui bian

Title:
中國古琴珍萃 / 中國藝術硏究院音樂研究所, 北京古琴研究會編
Author:
Zhongguo yi shu yan jiu yuan Yin yue yan jiu suo  Search this
Beijing gu qin yan jiu hui  Search this
Physical description:
241 p. : col. ill. ; 39 cm
Type:
Pictorial works
Place:
China
Date:
1998
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Plucked instruments  Search this
Call number:
ML1015.C5 Z46 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853114

Qin xue hui cui : di 5 jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Geng Huiling, Zheng Weiming [and 4 others] zhu bian

Title:
琴學薈萃 : 第五届古琴國際學術研討會論文集 / 耿慧玲, 鄭煒明[and 4 others]主編
Di wu jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
第五届古琴國際學術研討會論文集
Di 5 jie gu qin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
第5屆古琴國際學術研討會論文集
Author:
Interdisciplinary, Intercultural International Conference on Guqin, Aesthetics and Humanism (5th : 2013 : Guo li Jinmen da xue, Jinmen Xian, Taiwan)  Search this
Zheng, Weiming 1958-  Search this
Editor:
Geng, Huiling  Search this
Physical description:
3, 2, 283 pages, 6 pages of plates : illustrations (some color), facsimiles, music ; 26 cm
Type:
Congresses
Date:
2015
Topic:
Qin (Musical instrument)--History  Search this
Qin music--History and criticism  Search this
Call number:
ML1015.C5 I56 2013
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1058872

Dokuga nyūmon : Uragami Shunkin no Rongashi ni manabu / Kyo Eichū, Kobayashi Noriko, Morita Kiyoko hencho

Title:
読画入門 : 浦上春琴の論画詩に学ぶ / 許永畫[昼], 小林詔子, 森田聖子編著
Uragami Shunkin no Rongashi ni manabu
Author:
Kyo, Eichū  Search this
Kobayashi, Noriko  Search this
Morita, Kiyoko  Search this
Uragami, Shunkin 1779-1846 Rongashi  Search this
Subject:
Uragami, Shunkin 1779-1846 Rongashi  Search this
Physical description:
236 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
Type:
Books
Place:
Japan
Date:
2010
Edo period, 1600-1868
Topic:
Painting, Chinese--Technique  Search this
Painting, Japanese--Chinese influences  Search this
Chinese poetry--History and criticism  Search this
Painting, Japanese  Search this
Call number:
ND1059.U7012 D65 2010
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_977050

Gu qin ji shi tu lu : 2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu = The ancient Chinese zither (Qin) / Taibei Shi li guo yue tuan, Hong xi mei shu guan bian ji

Title:
古琴紀事圖錄 : 2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄 = The ancient Chinese zither (Qin) / 台北市立國樂團, 鴻禧美術館編輯
2000 nian Taibei gu qi yi shu jie Tang Song Yuan Ming bai nian qin zhan shi lu
2000年台北古琴兿術節唐宋元明百琴展實錄
Ancient Chinese zither (Qing)
Author:
Taibei Shi li guo yue tuan  Search this
Hong xi mei shu guan  Search this
Physical description:
272 p. : col. ill. ; 39 cm
Type:
Exhibitions
Date:
2000
Min guo 89 [2000]
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Call number:
ML1015.C5 G8 2000
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853925

Uda-gun Ōuda-chō Yamaguchi isekigun : Miyanohira iseki, Kotoyashiki iseki / [henshū] Nara Kenritsu Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo

Title:
宇陀郡大宇陀町山口遺跡群 : 宮之平遺跡・琴屋敷遺跡 / [編集] 奈良県立橿原考古学研究所
Yamaguchi isekigun : Miyanohira iseki, Kotoyashiki iseki
山口遺跡群 : 宮之平遺跡・琴屋敷遺跡
Author:
Nara Kenritsu Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo  Search this
Physical description:
157 p., 4, 47 leaves of plates : ill. (some col.), maps ; 27 cm
Type:
Books
Place:
Ōuda-chō (Japan)
Date:
1998
Topic:
Antiquities  Search this
Call number:
DS897.O933 U327 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853684

Tai yin xiang sheng : Zhonghua gu qin wen hua / Yi Cunguo zhu

Title:
太音希声 : 中华古琴文化 / 易存国著
Zhonghua gu qin wen hua
中华古琴文化
Author:
Yi, Cunguo  Search this
Physical description:
253 p. : ill. (some col.) ; 25 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
2005
Topic:
Qin (Musical instrument)--History  Search this
Plucked instruments--History  Search this
Call number:
ML1015.C5 Y533 2005
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867013

Xi Menggu shi yan jiu / Du Rongkun, Bai Cuiqin zhu

Title:
西蒙古史硏究 / 杜荣坤, 白翠琴著
Author:
Du, Rongkun  Search this
Bai, Cuiqin 1938-  Search this
Physical description:
2, 264 p. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
Mongolia
Date:
1986
Topic:
History  Search this
Call number:
DS798.5 .T85
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_884615

Shanxi gu dai yuan lin / Zhao Qinhua, Qin Jianming zhu

Title:
陕西古代园林 / 赵琴华, 秦建明著
Author:
Zhao, Qinhua  Search this
Qin, Jianming  Search this
Physical description:
4, 2, 2, 116 p. : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Shaanxi Sheng
Date:
2001
Topic:
Gardens, Chinese--History  Search this
Gardens--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1005237

Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan cang wen wu xuan cui. Gu qin / Chongqing Zhongguo San Xia bo wu guan ; Tang Yeze, Yang Jing, Ai Lulu bian zhu

Title:
重庆中国三峡博物馆藏文物选粹. 古琴 / 重庆中国三峡博物馆 ; 唐冶泽, 杨婧, 艾露露编著
Gu qin
古琴
Author:
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan  Search this
Tang, Yeze  Search this
Yang, Jing  Search this
Ai, Lulu  Search this
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan  Search this
Subject:
Chongqing (China) Zhongguo San Xia bo wu guan  Search this
Physical description:
14, 144 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Chongqing
Date:
2011
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Art objects, Chinese  Search this
Art objects  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1020635

Gao shan liu shui : Gu qin yi shu = High mountains and running water : the art of qin / Luo Qin ce hua ; Guo jia da ju yuan bian

Title:
高山流水 : 古琴艺术 = High mountains and running water : the art of qin / 洛秦策划;国家大剧院编
Gu qin yi shu
古琴艺术
High mountains and running water: the art of qin
Art of qin
Author:
Luo, Qin 1958-  Search this
Guo jia da ju yuan (Beijing, China)  Search this
Physical description:
123 p. : ill., chiefly col. ; 39 cm. + 1 videodisc (DVD : sd., col. ; 4 3/4 in.)
Type:
Catalogs
Date:
2012
Topic:
Qin (Musical instrument) in art  Search this
Qin music  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1047898

Zhongguo gu ren lei yi zhi = Paleolithic sites in China / Wu Xinzhi, Huang Weiwen, Qi Guoqin bian zhu

Title:
中国古人类遗址 = Paleolithic sites in China / 吴新智, 黄慰文, 祁国琴编著
Paleolithic sites in China
Author:
Wu, Xinzhi  Search this
Huang, Weiwen  Search this
Qi, Guoqin  Search this
Physical description:
4, 2, 6, 307 p, [8] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1999
Topic:
Paleolithic period  Search this
Civilization  Search this
Call number:
GN772.32.C6 W9
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_849962

Zhongguo gu shi = The ancient corpses in China / Xu Yongqing, He Huiqin bian zhu

Title:
中国古尸 = The ancient corpses in China / 徐永庆, 何惠琴编著
Ancient corpses in China
Author:
Xu, Yongqing  Search this
He, Huiqin  Search this
Physical description:
2, 3, 312 p., 16 p. of plates : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1996
Topic:
Autopsy  Search this
Dead  Search this
Funeral rites and ceremonies  Search this
Antiquities  Search this
Call number:
RA1063.4 .H89
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_893110

Kotō to gendaitō o musubu kinsen / Yabe Yoshiaki

Title:
古陶と現代陶を結ふ琴線 / 矢部良明
Author:
Yabe, Yoshiaki 1943-  Search this
Physical description:
287 p. : ill. (some col.) ; 20 cm
Type:
Books
Date:
2001
Topic:
Pottery, Japanese  Search this
Porcelain, Japanese  Search this
Call number:
NK4167 .Y23 2001
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_853675

Gu qin yin yue yi shu / Ye Mingmei zhu

Title:
古琴音樂藝術/ 葉明媚著
Author:
Ye, Mingmei  Search this
Physical description:
viii, 223 p. : ill. ; 22 cm
Type:
Books
Date:
1991
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Qin music  Search this
Call number:
ML1015.C5 Y44
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877099

Gu qin cong tan / Guo Ping zhu

Title:
古琴丛谈 / 郭平著
Author:
Guo, Ping 1962-  Search this
Physical description:
[4], 211 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
Type:
Anecdotes
Date:
2006
Topic:
Qin (Musical instrument)--History  Search this
Qin music--History and criticism  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1014718

Cang mang cao yuan de guo du : er shi shi ji de Menggu = The country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th century / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui, Yidexinnuoerbu ; zhu bian Xu Tianfu, Guo Yuqin]

Title:
蒼茫草原的國度 : 二十世紀的蒙古 = The country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th century / [編輯國立歷史博物館編輯委員會, 伊德新諾爾布 ; 主編徐天福, 郭玉琴]
Er shi shi ji de Menggu
二十世紀的蒙古
20 shi ji de Menggu
20世紀的蒙古
Country of the boundless pasture land : the Mongolia in the 20th century
Mongolia in the 20th century
Author:
Idshinuorov, Sandui  Search this
Xu, Tianfu  Search this
Guo, Yuqin  Search this
Guo li li shi bo wu guan (China) Bian ji wei yuan hui  Search this
Physical description:
120 p. : col. ill. ; 30 cm
Type:
Books
Place:
Mongolia
Date:
2003
Minguo 92 [2003]
20th century
Topic:
History  Search this
Call number:
DS798.75 .C36 2003
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867599

Ke han zi min : Menggu xian dai mei shu zhan = An exhibition of Mongolia's modern art = Mongolyn orchin ueiĭn urlag / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Ge Siming, Guo Yuqin]

Title:
可汗子民 : 蒙古現代美術展 = An exhibition of Mongolia's modern art = Mongolyn orchin ueiĭn urlag / [編輯國立歷史博物館編輯委員會 ; 主編戈思明, 郭玉琴]
Menggu xian dai mei shu zhan
蒙古現代美術展
Exhibition of Mongolia's modern art
Mongolyn orchin ueiĭn urlag
Author:
Ge, Simng  Search this
Guo, Yuqin  Search this
Guo li li shi bo wu guan (China) Bian ji wei yuan hui  Search this
Physical description:
111 p. : chiefly col. ill. ; 30 cm
Type:
Exhibitions
Biography
Place:
Mongolia
Date:
2006
Minguo 95 [2006]
20th century
Topic:
Painting, Mongolian  Search this
Painters  Search this
Call number:
ND1049.7 .K44 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_831423

Gu gong gu qin / Gu gong bo wu yuan bian ; Zheng Minzhong zhu bian

Title:
故宮古琴 / 故宮博物院编 ; 郑珉中主编
Author:
Zheng, Minzhong  Search this
Gu gong bo wu yuan (China)  Search this
Subject:
Gu gong bo wu yuan (China)  Search this
Physical description:
2 v. (337 p.) : chiefly col. ill. ; 43 x 29 cm
Type:
Catalogs and collections
Catalogs
Place:
China
Date:
2006
Topic:
Qin (Musical instrument)  Search this
Qin music  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_843168

Zhongguo gu qin yi shu / Yi Cunguo zhu

Title:
中国古琴艺术 / 易存囯著
Author:
Yi, Cunguo  Search this
Physical description:
[10], 518 p., [2] p. of plates. : ill. ; 21 cm. + 1 sound disc
Type:
Books
Place:
China
Date:
2003
Topic:
Qin music--History and criticism  Search this
Qin (Musical instrument)--History  Search this
Call number:
ML1015.C5 Y53 2003
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_856903

Gu Wu Wang Mengshu xian sheng qin xue yi zhu / Wang Mengshu zhu; Yang Yuanzheng zhu zheng li

Title:
古吳汪孟舒先生琴學遺著 / 汪孟舒著; 楊元錚整理
Author:
Wang, Mengshu 1887-1969  Search this
Author:
Yang, Yuanzheng  Search this
Subject:
Wang, Mengshu 1887-1969  Search this
Physical description:
2 volumes (2, 4 unnumbered pages, 5, 3, 879 pages) : illustrations, music ; 30 cm
Type:
Books
Date:
2014
Topic:
Qin (Musical instrument)--Instruction and study  Search this
Qin music  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1035187

Modify Your Search

or


Narrow By
  • Smithsonian Libraries