Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
407 documents - page 1 of 21

Hunan shu fa shi / He Manzong, Wang Huanlin zhu

Title:
湖南书法史 / 何满宗, 王焕林著
Author:
He, Manzong  Search this
Wang, Huanlin 1965-  Search this
Physical description:
406 : ill. ; 24 cm
Type:
Books
Place:
China
Hunan Sheng
Date:
2010
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_987996

Shenyang shu lin : Shenyang Shi bu fen shu fa jia zuo pin ji / [Shenyang Shi shu fa jia xie hui gong gao]

Title:
沈阳书林 : 沈阳市部分书法家作品集 / [沈阳市书法家协会供稿]
Author:
Shenyang Shi shu fa jia xie hui  Search this
Physical description:
114 p. : chiefly ill., ports ; 29 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Shenyang Shi (China)
Date:
1991
20th century
Topic:
Calligraphers  Search this
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
NK3634.A2 S527
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_876180

Shu fa yan jiu / [Shu fa yan jiu bian ji bu]

Title:
书法硏究 / [书法硏究编辑部]
Shu fa yan jiu
Author:
Shu fa yan jiu bian ji bu  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 21 cm
Type:
Periodicals
Place:
China
Date:
1979
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Calligraphers  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_841973

Longmen er shi pin / Zhongguo shu fa bian ji zu bian

Title:
龍門二十品 / 中国书法编辑组编
Author:
Zhongguo shu fa bian ji zu  Search this
Physical description:
14, 209 p. : ill. ; 36 cm
Type:
Books
Date:
1980
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Call number:
751.L83
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877114

Ge zhong shu ti yuan liu qian shuo / Beijing Zhongguo shu fa yan jiu she bian

Title:
各种书体源流淺说 / 北京中国书法硏究社編
Author:
Beijing zhongguo shu fa yan jiu she  Search this
Physical description:
141, [17] p. : facsims. ; 19 cm
Type:
Books
Date:
1962
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Penmanship, Chinese  Search this
Call number:
751 .K63
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_879388

Lin Sanzhi / [Qi Kaiyi zhu]

Title:
齐开义, 1956-
Author:
Qi, Kaiyi 1956-  Search this
Subject:
Lin, Sanzhi Criticism and interpretation  Search this
Physical description:
245 p. : ill. ; 23 cm
Type:
Biography
Place:
China
Date:
2003
20th century
Topic:
Calligraphers  Search this
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1008391

Shu fa : cong xian xiang chu fa : Qiu Zhenzhong fang tan lu / Zhou Xunjun, Tan Zhenfei bian zhu

Title:
书法 : 从现象出发 : 邱振中访谈录 = Shufa : cong xianxiang chufa / 周勋君, 谭振飞编著
Qiu Zhenzhong fang tan lu
邱振中访谈录
Shufa : cong xianxiang chufa
Author:
Zhou, Xunjun  Search this
Tan, Zhenfei  Search this
Subject:
Qiu, Zhenzhong  Search this
Physical description:
212 page : illustrations (some color) ; 21 cm
Type:
Books
Date:
2015
Topic:
Calligraphy, Chinese--History and criticism  Search this
Call number:
NK3634.A2 S48 2015
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1065478

Shu fa shang ping / [zhu ban Heilong jiang sheng shu fa jia xie hui]

Title:
書法賞評 / [主办黑龙江省书法家协会]
Shufashangping <-1990>
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Heilongjiang fen hui  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 27 cm
Type:
Periodicals
Date:
19uu
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842532

Yan Zhenqing / Zhongguo shu fa bian ji zu bian

Title:
顔真卿 / 中国书法编辑组编
Author:
Yan, Zhenqing 709-785  Search this
Zhongguo shu fa bian ji zu  Search this
Subject:
Yan, Zhenqing 709-785  Search this
Physical description:
v. <1-5 > : chiefly facsims. ; 41 cm
Type:
Books
Date:
1981
1981-
Tang-Five dynasties, 618-960
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
751.7 .Y371
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_851068

Han bei yan jiu / Zhongguo shu fa jia xie hui Shandong fen hui bian

Title:
漢碑硏究 / 中国书法家协会山东分会编
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Shandong fen hui  Search this
Physical description:
3, 3, 408 p., [22] p. of plates : ill., facsims. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1990
Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D
Topic:
Inscriptions, Chinese--History and criticism  Search this
History  Search this
Call number:
PL2447 .H38
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_876075

Tian fu mo ji / [Zhongguo shu fa jia xie hui Sichuan fen hui, Sichuan Yibin wu liang yi jiu chang]

Title:
天府墨迹/ [中国书法家协会四川分会,四川宜宾五粮液酒厂].
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Sichuan fen hui  Search this
Physical description:
2 v. (92, 72 p.) ; 27 cm
Type:
Catalogs
Date:
1987
20th century
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
NK3634.A2 T547
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877652

Shu fa bao

Title:
書法報
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Hubei fen hui  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 40 x 28 cm
Type:
Periodicals
Date:
198u
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842225

Song · Mi Fu xing shu Hong xian shi tie

Title:
宋·米芾行书虹县诗帖
Author:
Mi, Fu 1051-1107  Search this
Subject:
Mi, Fu 1051-1107 Hongxian shi  Search this
Physical description:
1 v. (unpaged) ; 38 cm
Type:
Books
Date:
2002
Song-Yuan dynasties, 960-1368
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
NK3634.A2 Z4683 2002 v.3 Folio
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_989448

Zhuan ke

Title:
篆刻
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Heilongjiang fen hui  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 26 cm
Type:
Periodicals
Place:
China
Date:
1993
1993-
Topic:
Seals (Numismatics)  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_841754

Shu fa bao [microform]

Title:
書法報
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Hubei fen hui  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 40 x 28 cm
Type:
Microforms
Periodicals
Date:
19uu
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842538

Ling nan shu yi

Title:
嶺南書藝
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Guangdong fen hui  Search this
Physical description:
v. : ill. ; 26 cm
Type:
Periodicals
Date:
1984
1984-
Topic:
Calligraphy, Chinese  Search this
Chinese language--Writing  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842108

Zhongguo xian dai shu fa da jia. Qi Gong juan / Yu Le zhu

Title:
中国现代书法大家. 启功卷 / 于乐著
Qi Gong juan
启功卷
Author:
Yu, Le 1981-  Search this
Subject:
Qi, Gong 1912-2005 Criticism and interpretation  Search this
Physical description:
2, 259 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
Type:
Books
Date:
2015
20th century
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1068260

Cuan Baozi bei / bian zhe "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu

Title:
爨寶子碑 / 编者《历代碑帖法书选》编辑组
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu  Search this
Physical description:
24 unnumbered pages ; 26 cm
Type:
Books
Date:
1985
Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1044594

Qin Taishan ke shi / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu

Title:
秦泰山刻石/ 《历代碑帖法书选》编辑组
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu  Search this
Physical description:
1 v. (unpaged) : chiefly facsims. ; 26 cm
Type:
Books
Place:
China
Shandong Sheng
Date:
2000
Topic:
Inscriptions, Chinese  Search this
Rubbing  Search this
Call number:
PL2448 .Q4 2000
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_849572

Jin Tang xiao kai wu zhong / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu

Title:
晋唐小楷五种 / 《历代碑帖法书选》编辑组
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu  Search this
Physical description:
[30] p. : facsims. ; 26 cm
Type:
Books
Date:
1984
Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618
Tang-Five dynasties, 618-960
Topic:
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
NK3634.C42 A4
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_872988

Modify Your Search


or


Narrow By
  • Smithsonian Libraries