Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
405 documents - page 1 of 21

Hunan shu fa shi / He Manzong, Wang Huanlin zhu

Title: 湖南书法史 / 何满宗, 王焕林著
Author:
He, Manzong
Wang, Huanlin 1965-
Physical description:
406 : ill. ; 24 cm
Type:
Books
Place:
China
Hunan Sheng
Date:
2010
Topic:
Calligraphy, Chinese
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_987996

Shenyang shu lin : Shenyang Shi bu fen shu fa jia zuo pin ji / [Shenyang Shi shu fa jia xie hui gong gao]

Title: 沈阳书林 : 沈阳市部分书法家作品集 / [沈阳市书法家协会供稿]
Author:
Shenyang Shi shu fa jia xie hui
Physical description:
114 p. : chiefly ill., ports ; 29 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Shenyang Shi (China)
Date:
1991
20th century
Topic:
Calligraphers
Calligraphy, Chinese--History
Call number:
NK3634.A2 S527
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_876180

Shu fa yan jiu / [Shu fa yan jiu bian ji bu]

Title: 书法硏究 / [书法硏究编辑部]Shu fa yan jiu
Author:
Shu fa yan jiu bian ji bu
Physical description:
v. : ill. ; 21 cm
Type:
Periodicals
Place:
China
Date:
1979
Notes:
Description based on: 1982 nian di 3 qi.
Latest issue consulted: 1988 nian di 2 qi.
Topic:
Calligraphy, Chinese
Calligraphers
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_841973

Longmen er shi pin / Zhongguo shu fa bian ji zu bian

Title: 龍門二十品 / 中国书法编辑组编
Author:
Zhongguo shu fa bian ji zu
Physical description:
14, 209 p. : ill. ; 36 cm
Type:
Books
Date:
1980
Topic:
Calligraphy, Chinese
Call number:
751.L83
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877114

Ge zhong shu ti yuan liu qian shuo / Beijing Zhongguo shu fa yan jiu she bian

Title: 各种书体源流淺说 / 北京中国书法硏究社編
Author:
Beijing zhongguo shu fa yan jiu she
Physical description:
141, [17] p. : facsims. ; 19 cm
Type:
Books
Date:
1962
Topic:
Calligraphy, Chinese
Penmanship, Chinese
Call number:
751 .K63
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_879388

Lin Sanzhi / [Qi Kaiyi zhu]

Title: 齐开义, 1956-
Author:
Qi, Kaiyi 1956-
Subject:
Lin, Sanzhi Criticism and interpretation
Physical description:
245 p. : ill. ; 23 cm
Type:
Biography
Place:
China
Date:
2003
20th century
Topic:
Calligraphers
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1008391

Shu fa : cong xian xiang chu fa : Qiu Zhenzhong fang tan lu / Zhou Xunjun, Tan Zhenfei bian zhu

Title: 书法 : 从现象出发 : 邱振中访谈录 = Shufa : cong xianxiang chufa / 周勋君, 谭振飞编著Qiu Zhenzhong fang tan lu邱振中访谈录Shufa : cong xianxiang chufa
Author:
Zhou, Xunjun
Tan, Zhenfei
Subject:
Qiu, Zhenzhong
Physical description:
212 page : illustrations (some color) ; 21 cm
Type:
Books
Date:
2015
Topic:
Calligraphy, Chinese--History and criticism
Call number:
NK3634.A2 S48 2015
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1065478

Shu fa shang ping / [zhu ban Heilong jiang sheng shu fa jia xie hui]

Title: 書法賞評 / [主办黑龙江省书法家协会]Shufashangping <-1990>
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Heilongjiang fen hui
Physical description:
v. : ill. ; 27 cm
Type:
Periodicals
Date:
19uu
Notes:
880-03 Description based on: 1993 nian di 1 qi (1993 nian 3 yue 1 ri [Mar. 1, 1993]) = Zong di 24 qi; title from cover.
Topic:
Calligraphy, Chinese
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842532

Tian fu mo ji / [Zhongguo shu fa jia xie hui Sichuan fen hui, Sichuan Yibin wu liang yi jiu chang]

Title: 天府墨迹/ [中国书法家协会四川分会,四川宜宾五粮液酒厂].
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Sichuan fen hui
Physical description:
2 v. (92, 72 p.) ; 27 cm
Type:
Catalogs
Date:
1987
20th century
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Call number:
NK3634.A2 T547
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_877652

Han bei yan jiu / Zhongguo shu fa jia xie hui Shandong fen hui bian

Title: 漢碑硏究 / 中国书法家协会山东分会编
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Shandong fen hui
Physical description:
3, 3, 408 p., [22] p. of plates : ill., facsims. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1990
Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D
Topic:
Inscriptions, Chinese--History and criticism
History
Call number:
PL2447 .H38
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_876075

Yan Zhenqing / Zhongguo shu fa bian ji zu bian

Title: 顔真卿 / 中国书法编辑组编
Author:
Yan, Zhenqing 709-785
Zhongguo shu fa bian ji zu
Subject:
Yan, Zhenqing 709-785
Physical description:
v. <1-5 > : chiefly facsims. ; 41 cm
Type:
Books
Date:
1981
1981-
Tang-Five dynasties, 618-960
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Call number:
751.7 .Y371
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_851068

Song · Mi Fu xing shu Hong xian shi tie

Title: 宋·米芾行书虹县诗帖
Author:
Mi, Fu 1051-1107
Subject:
Mi, Fu 1051-1107 Hongxian shi
Physical description:
1 v. (unpaged) ; 38 cm
Type:
Books
Date:
2002
Song-Yuan dynasties, 960-1368
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Call number:
NK3634.A2 Z4683 2002 v.3 Folio
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_989448

Shu fa bao

Title: 書法報
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Hubei fen hui
Physical description:
v. : ill. ; 40 x 28 cm
Type:
Periodicals
Date:
198u
Notes:
880-03 Description based on: 1986 nian di 45 qi (11 yue 5 ri [Nuov. 5]) = Zong di 121 qi; title from caption.
Topic:
Calligraphy, Chinese
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842225

Zhuan ke

Title: 篆刻
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Heilongjiang fen hui
Physical description:
v. : ill. ; 26 cm
Type:
Periodicals
Place:
China
Date:
1993
1993-
Topic:
Seals (Numismatics)
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_841754

Shu fa bao [microform]

Title: 書法報
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Hubei fen hui
Physical description:
v. : ill. ; 40 x 28 cm
Type:
Microforms
Periodicals
Date:
19uu
Notes:
880-03 Description based on: 1986 nian di 1 qi (1 yue 1 ri, 1986 [Jan. 1, 1986]) = Zong di 77 qi; title from caption.
Library has: 1986-1991.
Topic:
Calligraphy, Chinese
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842538

Ling nan shu yi

Title: 嶺南書藝
Author:
Zhongguo shu fa jia xie hui Guangdong fen hui
Physical description:
v. : ill. ; 26 cm
Type:
Periodicals
Date:
1984
1984-
Topic:
Calligraphy, Chinese
Chinese language--Writing
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_842108

Zhongguo xian dai shu fa da jia. Qi Gong juan / Yu Le zhu

Title: 中国现代书法大家. 启功卷 / 于乐著Qi Gong juan启功卷
Author:
Yu, Le 1981-
Subject:
Qi, Gong 1912-2005 Criticism and interpretation
Physical description:
2, 259 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
Type:
Books
Date:
2015
20th century
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1068260

Cuan Baozi bei / bian zhe "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu

Title: 爨寶子碑 / 编者《历代碑帖法书选》编辑组
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
Physical description:
24 unnumbered pages ; 26 cm
Type:
Books
Date:
1985
Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1044594

Longmen er shi pin / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu

Title: 龍門二十品 / 《历代碑帖法书选》编辑组
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
Physical description:
1 volume ; 26 cm
Type:
Books
Place:
China
Longmen Caves
Date:
1983
Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618
Topic:
Calligraphy, Chinese
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1044596

Bei Wei Yuan lue mu zhi / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji bu

Title: 北魏元略墓志 / 《历代碑帖法书选》编辑部
Author:
"Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
Physical description:
1 volume (unpaged) : facsimiles ; 26 cm
Type:
Books
Date:
1990
Three kingdoms-Sui dynasty, 220-618
Notes:
Reproduced from rubbings.
Summary:
Yuan lue mu zhi, quan cheng " wei gu shi zhong biao qi da jiang jun yi tong san si shang shu ling xu zhou ci shi tai bao dong ping wang yuan jun mu zhi ming " . bei wei jian yi yuan nian (528) ke.
Topic:
Calligraphy, Chinese--History
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1044876

Modify Your Search

or


Narrow By
  • Smithsonian Libraries